Kněží, jáhni a kostelník

Farář

Jan Mráz

Narozen 15. května 1962 v Brně, ve farnosti svatého Jakuba. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích, a do kněžského semináře. Teologii dokončil v roce 1988 a 26. června téhož roku byl v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla vysvěcen pražským světícím biskupem Mons. Janem Lebedou na kněze.

Od července 1988 do srpna 1990 působil jako kaplan v Telči, a poté, do října 1992 byl kaplanem u sv. Tomáše v Brně. Od 1. listopadu 1992 byl ustanoven farářem v Kunštátě na Moravě a excurrendo administrátorem v blízkých Sebranicích. V červenci 1993 byl vyslán na postgraduální studia Kanonického práva do Říma. Od září 1995 vykonával funkci spirituála Papežské koleje Nepomucenum v Římě, přičemž pokračoval ve studiích na Papežské Lateránské univerzitě. V září 1998 byl vatikánskou Kongregací pro katolickou výchovu jmenován rektorem Nepomucena; tuto službu zastával do srpna 2013.

V listopadu 1999 jej svatý papež Jan Pavel II. jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti. Při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla. Roku 2010 jej pražský arcibiskup Dominik Duka jmenoval kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Po dvacelileté římské misi se vrací do rodného Brna, kde je od 1. září 2013 farářem u sv. Tomáše.

Kontaktní údaje:

mobilní telefon: 731 402 628
mail: jan.mraz (zavináč)svtomas.net

Kaplani

Josef Šik

Narozen 8. 1. 1929 v Brně - Chrlicích, farnost Brno - Tuřany. Po maturitě na reálném gymnáziu v Brně, Poříčí, nastoupil do bohosloveckého učiliště v Brně, Antonínská 1. V červenci 1950 byly z rozhodnutí státní správy zrušeny dosavadní teologické fakulty a teologická učiliště a místo nich byly zřízeny dvě státní teologické fakulty - v Praze a v Bratislavě. Biskupové tyto fakulty neuznali a zakázali všem bohoslovcům na nich studovat. Od září 1950 museli ti, kteří odmítli na státních fakultách studovat, nastoupit do PTP - vojenských táborů nucených prací.

Po dvaatřiceti měsících byl ze zdravotních důvodů z PTP propuštěn a nastoupil jako pomocný dělník v elektromontážních závodech, v Drukově a v Chemoplastu. Ke konci padesátých let mu bylo povoleno dálkově vystudovat průmyslovou školu strojnickou a v roce 1964 nastoupit jako konstruktér v přesné mechanice, která se později změnila ve výzkumný ústav zdravotnické techniky. V tomto podniku pracoval až do odchodu do starobního důchodu v lednu 1989.

Studium teologie dokončil tajně v roce 1968 a tajně byl vysvěcen na kněze 13. 4. 1968 biskupem F. M. Davídkem. Od té doby působil v neveřejné duchovní správě. Dne 25. 8. 1992 byl "sub conditione" vysvěcen na kněze brněnským biskupem V. Cikrlem. Na základě požadavku BK ČSFR se podrobil v září 1992 přezkoušení znalostí teologie na teologické fakultě v Praze, Thákurova 3.

Od 1. 9. 1992 byl ustanoven farním vikářem u sv. Tomáše v Brně.
Dne 5. 4. 2000 byl jmenován kaplanem jeho svatosti.
Ke dni 1. 1. 2008 byl ustanoven spirituálem zasvěcených panen v brněnské diecézi.

Kontaktní údaje:

telefon: 548 520 650
mobilní telefon: 606 490 164
mail: sikjosef (zavináč)svtomas.net

Jakub Tůma

Narozen 28.9.1989 v Třebíči, na kněze byl vysvěcen biskupem Vojtěchem Cikrlem 27.6.2015 v brněnské katedrále. Farnost sv. Tomáše je jeho prvním kněžským působištěm, poté co absolvoval rok jáhenské služby v olomouckém semináři.

Kontaktní údaje:

mobilní telefon: 775 632 771
mail: jakub.j.tuma (zavináč)gmail.com

Jáhni

Jiří Palacký

Nar. 20.08.1942 v Uherském Hradišti, Po ukončení 8- leté základní školy  zaměstnán  jako lesní dělník, pomocný dělník na stavbě a dělník v lisovně plastů ve Fatře napajedla. 1961-1963 základní vojenská služba. 1963-1968 opět pracoval ve Fatře Napajedla jako dělník a později technolog, současně večerní studium na Průmyslové škole chemické ve Zlíně. Po maturitě denní studium na Universitě J.E. Purkyně v Brně, obor chemie /1968-1973 s doktorátem v r. 1979. V r.1973 přijal svátost manželství, manželka Květa Palacká, má syna a 2 dcery.

V letech 1973-2004 zaměstnán jako chemik, obor zpracování plastů a analytická chemie. V letech 1990-1995 studium teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, 26.8.1994 vysvěcen brněnským biskupem Msgr. Vojtěchem Cikrlem na stálého jáhna a ustanoven ke službě ve farnosti sv. Tomáše v Brně. Od r. 1998 výpomoc v duchovní správě v kostele Milosrdných bratří v Brně. Od r. 1996 člen Mezinárodního jáhenského centra (IDZ) se sídlem v Rottenburgu (D), v r. 2001 zvolen za delegáta IDZ.

Kontaktní údaje:

telefon: 530 316 273
mobilní telefon: 732 835 877
mail: palackyj (zavináč)upcmail.cz

Ivan Synek

Narozen v roce 1946 v Olešnici na Moravě. Po vyučení provozním zámečníkem, vystudoval střední školu s maturitou. Následovala dvouletá základní vojenská služba ve Vysokém Mýtě. V říjnu 1968 vstupuje do manželství.

Od počátku sedmdesátých let se angažuje ve službách podzemní církve. Tajně studuje teologii a 9. října 1976 přijímá svěcení pro východní i západní ritus z rukou otce biskupa Jindřicha Peška. V říjnu 1990 se stává členem komunity Emmanuel. V ní je spolu se svojí ženou formován pro službu manželům.

Po řádném přezkoušení z teologických věd na Teolog. fakultě Karlovy university na jaře 1994, přijímá 25. června téhož roku v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, z rukou sídelního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení sub conditione a je jím delegován k jáhenské službě ve farnosti sv. Tomáše v Brně.

Tuto službu rovněž vykonává v komunitě Emmanuel a na Biskupském gymnáziu v Brně.

Kontaktní údaje:

telefon:  544 526 582
mail: i.synek (zavináč)seznam.cz

Kostelník

Vojtěch Mikeška