Ohlášky na neděli 13. března 2022

Dnes je 2. neděle postní. Připomínáme si výročí posvěcení našeho kostela roku 1356 a je také výroční den zvolení papeže Františka (2013). Tak jako před týdnem, i dnes navečer Vás zveme od 18 do 19 hodin sem do kostela k modlitbě za mír. Na nástěnkách a farním webu jsou odkazy a kontakty pro pomoc Ukrajině a uprchlíkům v Brně. Pro finanční dary je stále možno využít charitní pokladničku vzadu v kostele. Děkujeme Vám za jakkoli vyjádřenou solidaritu.

Zítra (v pondělí) po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Další setkání nad biblí bude ve čtvrtek v 18.30 h na faře. V pátek od 17 hodin nabízíme možnost společné modlitby při pobožnosti křížové cesty. V sobotu je slavnost svatého Josefa, večerní mše svatá už ale bude z následující neděle, ta bude Třetí postní. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

 

Slovo biskupů:

Drazí věřící, sestry a bratři,
díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.
Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.
Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozve–me svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.
Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.
Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

Vaši čeští a moravští biskupové