Manželství

Církevní sňatek je možné uzavřít jen tenkrát, pokud alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v katolické církvi a zároveň žádný z nich není občansky rozveden po předchozím platném manželství. (U nepokřtěného se z hlediska církevního práva považuje za platné a nerozlučitelné manželství uzavřené občanským obřadem.) V případě různosti víry budoucích manželů se žádá písemné prohlášení o respektování víry a náboženské výchově dětí.

Termín svatby je možno si rezervovat již s předstihem, rezervace se přijímají nejdéle do konce kalendářního roku. Svatební obřad lze mít v sobotu a podle možností farnosti i ve všední den. V neděli a o církevních svátcích se neoddává.

Před uzavřením církevního sňatku absolvují oba snoubenci přípravu. Naše farnost při těchto přípravách spolupracuje s několika brněnskými farnostmi, setkání probíhají na faře u sv. Jakuba. Jedná se o 6 setkání, čtyři s duchovními a dvě s manžely. Výjimečně lze přípravu vykonat individuálně. Přípravu lze vykonat i jinde (zpravidla ve farnosti jednoho ze snoubenců, zejm. pokud dotyční nejsou místní). Kromě toho je třeba si dohodnout setkání s farářem, k vyřízení všech formálních náležitostí potřebných k platnému uzavření manželství. Termíny příprav (první setkání): 18.10.2021 – 3.1.2022 – 14.2.2022 – 28.3.2022 – 16.5.2022, případně prosím kontaktujte farnost sv. Jakuba.

K zápisu do matriky oddaných a k sepsání žádosti o uzavření manželství budou oba žadatelé potřebovat potvrzení o křtu (s datem ne starším než max. tři měsíce před dnem sňatku), a pokud ani jeden ze snoubenců nespadá bydlištěm do naší farnosti, pak si musí některý z nich vyžádat od vlastního faráře také písemné propuštění ke sňatku v cizí farnosti. Příslušnost k brněnským farnostem podle bydliště lze vyhledat zde.

Z občanskoprávního hlediska si snoubenci rovněž musí vyřídit tzv. „Osvědčení k církevnímu sňatku“, které jim vystaví příslušný matriční úřad. Pro náš kostel je to matrika městské části Brno – střed na Dominikánské ulici č.2. Toto osvědčení má platnost šest měsíců.

Upozorňujeme, že jak příprava na manželství, tak i sám průběh svatebního obřadu je plně v kompetenci příslušné duchovní správy farnosti. Zásadně tedy neumožňujeme jakékoliv vstupy tzv. svatebních agentur.