Časté dotazy

První svaté přijímání

Všeobecné informace: K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do třetí třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech. Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně v době postní. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě. Je také třeba…

Více První svaté přijímání

Chcete nechat sloužit mši?

Chcete-li nechat v našem kostele sloužit  mši svatou na zvláštní potřebu či úmysl dárce, je nutné příslušnou prosbu i termín dohodnout přímo v kostele v sakristii, a to před nebo po skončení kterékoli bohoslužby. Intence (úmysly, na které kněží slouží mše) se zadávají vždy od začátku doby adventní až do konce příslušného liturgického roku (s výjimkou předem obsazených termínů, např. o církevních svátcích). Je třeba počítat, že jednotlivé mše svaté mohou být rezervovány i na více měsíců dopředu. Na kteroukoli mši svatou smí kněz přijmout pouze jeden úmysl (intenci). Úmysly…

Více Chcete nechat sloužit mši?

Chcete se vyzpovídat?

Ke svátosti smíření (zpovědi) je možno přistoupit v našem kostele od pondělí do soboty, a také v neděli večer, cca 30 – 40 minut před každou mší svatou (kněz odchází ze zpovědní místnosti asi 10 minut před začátkem mše). Během bohoslužeb se již nezpovídá. V neděli dopoledne začíná příležitost ke svátosti smíření přibližně 10 minut před začátkem každé mše svaté, a poté i během bohoslužeb (podle aktuální potřeby), až do 11.45 hod. Ve 12 h se kostel zavírá. O svátost smíření je možné požádat také individuálně. Po předběžné domluvě (osobně…

Více Chcete se vyzpovídat?

Chcete pokřtít dítě?

Křest je vyznání víry, včlenění do společenství církve a přijetí všech darů i závazků, které z toho vyplývají. V případě malého dítěte toto rozhodnutí jeho jménem mohou učinit pouze rodiče. Duchovní správce má povinnost posoudit, zda je záruka rodičů věrohodná (jestli sami uskutečňují hodnoty, kterými chtějí zavázat své dítě) a zda existuje oprávněná naděje na křesťanskou výchovu dítěte. Toto posouzení se odvíjí především od dosavadní náboženské praxe rodičů, jejich svátostného života a účasti na bohoslužbách. K zápisu do matriky pokřtěných rodiče předloží rodný list dítěte a svůj oddací list. Pokud…

Více Chcete pokřtít dítě?

Chcete se nechat pokřtít?

Katechumenát (příprava na křest) dospělých se otevírá zpravidla jednou za dva roky začátkem října a trvá přibližně dva roky. Jednotlivá setkání probíhají ve školním roce na faře některý večer v týdnu (podle domluvy ve skupině). Do katechumenátu se mohou přihlásit i ti, kteří jsou pokřtěni, ale dosud nepřistoupili ke svátostem (svátost smíření, eucharistie), či zájemci o prohloubení svého života z víry. Přijetí do katechumenátu ještě nezavazuje k rozhodnutí přijmout (i udělit) příslušnou svátost. Do katechumenátu je možno se přihlásit na faře či v kostele. Přihlásit se může kdokoliv starší 14 let (vlastní…

Více Chcete se nechat pokřtít?

Chcete přijmout biřmování?

Biřmování je svátost těsně spjatá se křtem a spolu s eucharistií patří k plnosti uvedení do křesťanského života. V naší tradici je také chápána jako stvrzení osobního rozhodnutí pro Krista. Svátost křesťanské dospělosti má přijmout každý pokřtěný katolík. Tato svátost je logickým a nutným krokem na cestě k vědomé a zodpovědné víře. Je užitečná zejména u těch věřících, kteří byli pokřtěni v dětském věku a dosud neměli příležitost k osobnímu přijetí vztahu s Bohem i se společenstvím ostatních křesťanů. Přihlásit se může každý, kdo dovršil 15. rok svého věku (horní…

Více Chcete přijmout biřmování?

Chcete mít svatbu v kostele?

Církevní sňatek je možné uzavřít jen tenkrát, pokud alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v katolické církvi a zároveň žádný z nich není občansky rozveden po předchozím platném manželství. (U nepokřtěného se z hlediska církevního práva považuje za platné a nerozlučitelné manželství uzavřené občanským obřadem.) V případě různosti víry budoucích manželů se žádá písemné prohlášení o respektování víry a náboženské výchově dětí. Termín svatby je možno si rezervovat již s předstihem, rezervace se přijímají nejdéle do konce kalendářního roku. Svatební obřad lze mít v sobotu a podle možností farnosti i ve…

Více Chcete mít svatbu v kostele?

Duchovní péče o nemocné

Pokud je někdo dlouhodobě nemocný a nemůže se účastnit společných bohoslužeb, je možné požádat o (pravidelné) návštěvy přímo v místě bydliště nemocného. Nemocní nepřestávají být součástí farní rodiny a pokud své nemoci prožívají ve spojení s Kristem, stávají se skrytým duchovním pokladem celého našeho společenství. Svátost pomazání nemocných je možno přijmout kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze u nemocného. Tuto návštěvu je možné dohodnout osobně či telefonicky na faře nebo v kostele. Přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici nebo jiném ústavu zdravotní či sociální péče…

Více Duchovní péče o nemocné

Pohřeb či kremační rozloučení

Termín pohřbu z kostela stejně jako účast kněze z naší farnosti na občanském rozloučení nebo kremaci je nutno vždy dohodnout (alespoň předběžně) nejprve na farním úřadě. V neděli a církevní svátky se pohřby v kostele nekonají. Zádušní mše svatá (requiem) za zesnulé bývá v našem kostele sloužena vždy v sobotu ráno v 8 hodin a bývá slavena společně za všechny zesnulé, se kterými jsme se rozloučili v uplynulém týdnu. Je možno k ní připojit také jméno zemřelého, jehož pohřeb se nekonal v naší farnosti. Podrobnosti lze dohodnout v kostele před…

Více Pohřeb či kremační rozloučení