Pastorační rada farnosti

Farní pastorační rady nově

V pastýřském listu ze 17. září 2023 biskup Pavel oznámil své rozhodnutí, že v celé naší diecézi vzniká povinnost nově vytvořit pastorační farní rady. V naší farnosti proto uspořádáme v říjnu volby, aby se v listopadu mohli naši zástupci zúčastnit setkání pastoračních rad s biskupem. Pro všechny pastorační rady v diecézi vydal biskup nové stanovy, kterými se nadále řídí (dosavadní stanovy farností se tímto diecézním partikulárním zákonem ruší).

Průběh voleb v roce 2023

24.9. – 8.10. – návrh kandidátů – pomocí lístků vhozených do schrány v kostele nebo na adresu farnosti brno-tomas(zavináč)dieceze.cz

15.10. – zveřejnění kandidátů na nástěnce v kostele

22.10. – rozdání volebních lístků farníkům

29.10. – volební den (pomocí volebních lístků při každé nedělní bohoslužbě, vč. soboty večer)

5.11. – zveřejnění členů nové pastorační farní rady

8.11. – setkání zástupců rady s biskupem

 

Z volby vzejde 5 členů Pastorační farní rady, dalších 5  členů jmenuje farář. Členy jsou z titulu úřadu kněží a jáhni působící ve farnosti.

 

Stanovy pastoračních farních rad v brněnské diecézi

Stanovy pastoračních rad farností brněnské diecéze na webu biskupství brněnského.

Články stanov o aktivním a pasivním volebním právu:
čl. 3 § 4:
Členy PRF mohou být pouze katolíci, kterým je v den voleb minimálně 18 let, těší se ve farnosti dobré pověsti a na území farnosti mají kanonické bydliště; se souhlasem faráře se členem PRF může stát i katolík, který ve farnosti kanonické bydliště nemá, ale po delší dobu se ve farnosti aktivně zapojuje a pravidelně v ní navštěvuje bohoslužby.
čl. 5 § 6:
Volební právo má člen farnosti starší 18 let, příslušnost k farnosti je dána kanonickým bydlištěm. Farář může ustanovit, že se voleb mohou účastnit i věřící, kteří sice nejsou farníky dle CIC, ale v dané farnosti navštěvují bohoslužby.
Ve farnosti sv. Tomáše stanovuji, že pokud jde o pasivní volební právo (=možnost být zvolen), posoudím každý jednotlivý případ, pokud jde o aktivní volební právo (= možnost volit) stanovuji, že volit mohou i věřící, kteří sice nejsou farníky podle Kodexu kanonického práva (tedy nebydlí na území farnosti), ale ve farnosti navštěvují bohoslužby.

14.10.2023:
všechny navržené kandidáty jsem přijal, a jsou uvedeni na hlasovacích lístcích,
bez ohledu na bydliště na/mimo území farnosti sv. Tomáše (ostatní kriteria splňují). Jan Mráz, farář

Výsledky voleb do Pastorační farní rady

Zvoleni byli:
paní Veronika Papoušková, pan Dan Zahradník, paní Jana Fialová, pan Petr Hanák a pan Václav Kotek.

Dále byli jmenováni tito farníci:
pan Josef Babák, paní Klára Koukalová, pan Vladislav Bobčík, paní Jarmila Zukalová a z komunity Emmanuel paní Eva Sperátová.

Členy jsou z titulu funkce kněží a jáhni, působící ve farnosti.

Všem členům Pastorační farní rady blahopřejeme a děkujeme za ochotu podílet se na zodpovědnosti za život farnosti.