Kontakty a osoby

Kontaktní údaje farnosti:

Lidická 1981/6, 602 00, Brno

IČO 64327701

Tel. do kanceláře: +420 545 572 215

E-mail: brno-tomas dieceze.cz

Brněnské ulice, které patří do farnosti sv. Tomáše

Úřední hodiny ve farní kanceláři:

Pondělí 9 – 11

Středa 9 – 11 a 15 – 17

Ve všední dny dopoledne obvykle bývá kancelář v provozu (i mimo úřední dny).

Jak finančně podpořit farnost:

Pokud nepatříte mezi registrované (pravidelné) dárce, můžete farnosti přispět převodem na účet u Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 2200030422/6800
Variabilní symbol:

Pokud jste zaregistrováni v systému farnosti, použijte jako VS Vaše registrační číslo, jinak prosím zadejte jako VS 9999.

Správa bezhotovostních darů farnosti

Chcete se zaregistrovat jako pravidelný dárce? Použijte registrační formulář.

Pro zaregistrované: přihlášení.

  • Pokud je to pro Vás možné, prosíme o pravidelné příspěvky na základě trvalého příkazu. Toto je na jednu stranu zjednodušení pro dárce, ale také farnosti se tím zjednoduší plánování.
  • Pokud se dárce zaregistruje, umožní mu to na této webové stránce získat přehled o všech svých darech pro farnost.
  • A pokud dárce při své registraci uvede i své osobní údaje, na konci roku obdrží potvrzení o všech poskytnutých darech; to lze použít pro uplatnění daňové úlevy dle zákona o daních z příjmů.

Prosíme zaregistrované dárce, aby zkontrolovali, zda jsou jejich osobní a kontaktní údaje aktuální (pro zaslání potvrzení o daru).

Osobní kontakty na kněze a kostelníky:

Mons. Jan Mráz:      731 402 628     jan.mraz(zavináč)svtomas.net

RD. Jan Pavlíček:    720 612 426     janpattypavlicek(zavináč)gmail.com

RD. Pavel Hověz:    724 772 349      phovez(zavináč)seznam.cz

Kostelník: jáhen Ivan Synek:       737 333 201    i.synek(zavináč)seznam.cz

Kostelník: Pavel Zahradník:        737 267 508     zahrpa(zavináč)gmail.com

Jáhen Jiří Palacký:   732 835 877  palackyjiri(zavináč)gmail.com

Farní koordinátor synodního procesu: Jan Keprt synoda(zavináč)svtomas.net

O nás…

Farář Jan Mráz

Narozen 15. května 1962 v Brně, ve farnosti svatého Jakuba. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích, a do kněžského semináře. Teologii dokončil v roce 1988 a 26. června téhož roku byl v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla vysvěcen na kněze pražským světícím biskupem Mons. Janem Lebedou.

Od července 1988 do srpna 1990 působil jako kaplan v Telči, poté, do října 1992 byl kaplanem u sv. Tomáše v Brně. Od 1. listopadu 1992 byl ustanoven farářem v Kunštátě na Moravě a excurrendo administrátorem v blízkých Sebranicích. Následující rok byl vyslán na postgraduální studia Kanonického práva do Říma. Od září 1995 vykonával funkci spirituála Papežské koleje Nepomucenum v Římě, přičemž pokračoval ve studiích na Papežské Lateránské univerzitě. V září 1998 byl vatikánskou Kongregací pro katolickou výchovu jmenován rektorem Nepomucena; tuto službu zastával do srpna 2013.

V listopadu 1999 jej svatý papež Jan Pavel II. jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti. Při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla. Roku 2010 jej pražský arcibiskup Dominik Duka jmenoval kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Po dvacelileté římské misi se vrátil do rodného Brna, kde je od 1. září 2013 farářem u sv. Tomáše. Mimo to je pověřen vedením formační skupiny kněží v prvním roce po vysvěcení, dále byl jmenován biskupským delegátem pro liturgii a kulturu, z toho titulu předsedá Komisi pro liturgický prostor, která v diecézi schvaluje úpravy liturgických prostorů. Po založení Fondu na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi byl jmenován členem jeho správní rady. Od 1.1.2017 se stal navíc kancléřem biskupské kurie brněnské diecéze.

Farní vikáři (kaplani)

Jan Pavlíček

Pochází z Telče. Od dětství má zkušenost se salesiánskými „chaloupkami“, kde později působil jako asistent a hlavní vedoucí. Poté pracoval s dětmi a mládeží ve dvou neziskových organizacích: v Salesiánském hnutí mládeže Klub Telč jako místopředseda a vedoucí různých mimoškolních aktivit (10 let) a 3 roky jako jednatel v organizaci Petrov, občanské sdružení. V rámci studia teologie se účastnil programu Erasmus, jeden rok strávil v Římě. Jáhenský rok strávil v semináři v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 20.6.2020 a byl ustanoven farním vikářem ve farnosti sv. Tomáše.

Pavel Hověz

Pochází z Brna, na kněze byl vysvěcen r. 1980. Do farnosti sv. Tomáše byl ustanoven 1. září 2021, předtím byl farářem v Brně-Lesné, kde se postaral o stavbu nového kostela.

Jáhni

Jiří Palacký

Nar. 20.08.1942 v Uherském Hradišti, Po ukončení 8- leté základní školy  zaměstnán  jako lesní dělník, pomocný dělník na stavbě a dělník v lisovně plastů ve Fatře napajedla. 1961-1963 základní vojenská služba. 1963-1968 opět pracoval ve Fatře Napajedla jako dělník a později technolog, současně večerní studium na Průmyslové škole chemické ve Zlíně. Po maturitě denní studium na Universitě J.E. Purkyně v Brně, obor chemie /1968-1973 s doktorátem v r. 1979. V r.1973 přijal svátost manželství, manželka Květa Palacká, má syna a 2 dcery.

V letech 1973-2004 zaměstnán jako chemik, obor zpracování plastů a analytická chemie. V letech 1990-1995 studium teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, 26.8.1994 vysvěcen brněnským biskupem Msgr. Vojtěchem Cikrlem na stálého jáhna a ustanoven ke službě ve farnosti sv. Tomáše v Brně. Od r. 1998 výpomoc v duchovní správě v kostele Milosrdných bratří v Brně. Od r. 1996 člen Mezinárodního jáhenského centra (IDZ) se sídlem v Rottenburgu (D), v r. 2001 zvolen za delegáta IDZ. Členství v IDZ ukončeno v září 2017.

Ivan Synek

Narozen v roce 1946 v Olešnici na Moravě. Po vyučení provozním zámečníkem, vystudoval střední školu s maturitou. Následovala dvouletá základní vojenská služba ve Vysokém Mýtě. V říjnu 1968 vstupuje do manželství.

Od počátku sedmdesátých let se angažuje ve službách podzemní církve. Tajně studuje teologii a 9. října 1976 přijímá svěcení pro východní i západní ritus z rukou otce biskupa Jindřicha Peška. V říjnu 1990 se stává členem komunity Emmanuel. V ní je spolu se svojí ženou formován pro službu manželům.

Po řádném přezkoušení z teologických věd na Teolog. fakultě Karlovy university na jaře 1994, přijímá 25. června téhož roku v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, z rukou sídelního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení sub conditione a je jím delegován k jáhenské službě ve farnosti sv. Tomáše v Brně.

Tuto službu rovněž vykonává v komunitě Emmanuel a na Biskupském gymnáziu v Brně.