Ohlášky na neděli 17. září 2023

Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý bude dětská mše, zkouška dětské scholy, na kterou jsou všichni zváni, začíná v 16:30. Po mši sv. bude ještě jednou malé agapé se zmrzlinovým překvapením pro děti. Ve středu je památka svatých Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, ve čtvrtek je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

V sobotu 23. září je liturgická památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze. Oslavíme ji letos slavnostněji, od 16 hodin bude adorace s příležitostí ke svátosti smíření, v 17 hodin promluva o otci Piovi. V 17:30 mše svatá s uctěním relikvie otce Pia a nakonec agapé. Zvou členové sekulárního institutu a sdružení Servi della Sofferenza.

Příští neděle bude 25. v liturgickém mezidobí.

Kurz uvedení do křesťanského života (katechumenát) bude od této středy na faře (Lidická 6), začátek v 19 hodin, a to jak pro ty, kteří se již připravují, tak pro ty, kteří s přípravou začínají. Kurz je určen pro dospělé dosud nepokřtěné anebo takové, kteří víru nepraktikovali a chtějí začít život z víry, případně se připravit na svaté přijímání a/nebo biřmování. Pokud takové lidi znáte, povzbuďte je, prosím.

Od pondělí 2. října začne cyklus příprav snoubenců na svátost manželství, prosíme zájemce, aby se už nyní přihlašovali.

Výuka náboženství začne na přelomu září a října, rozpis a informace jak děti přihlásit najdete na nástěnkách a na farním webu, kde jsou všechny potřebné informace také pro katechumenát a přípravu na manželství.

Jak jsme slyšeli v pastýřském listu biskupa Pavla, v celé brněnské diecézi vznikla povinnost nově vytvořit pastorační farní rady. Proto i v naší farnosti vykonáme v druhé polovině října volby, aby se naši zástupci mohli v listopadu zúčastnit setkání farních rad. Podrobnosti včas oznámíme, již nyní, prosím, přemýšlejte, koho byste chtěli do farní rady zvolit a za volby se modlete.

K dispozici je dnes nové číslo farního zpravodaje Tomášek, ten je zdarma k rozebrání. Kartičky s postoji při mši, prosím, ponechte na lavicích, aby byly k dispozici dalším účastníkům bohoslužeb.