Pastýřský list biskupa Pavla o povolání

Milí přátelé,

Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou dnes slavíme, ukončuje další liturgický rok. Jak ale víme, konec se často snoubí s novým začátkem, a my vzápětí vstou-píme do času radostného očekávání doby adventní. V Lukášově evangeliu je Ježíš představen jako král, který nesedí na trůnu, ale je ukřižovaný. Ovšem dějiny spásy jasně ukazují, že kříž je branou vzkříšení. Krista vidíme uprostřed slabosti a utrpení jenom proto, aby nám přinesl spásu, útěchu a naději. Svatý farář z Arsu byl přesvědčen, že „bázeň před křížem je náš největší kříž“. Kristovo království nás nenabádá ke strachu, ale k tomu, abychom přiložili ruku k Božímu dílu, které se tím v dějinách naplňuje. Bible vnímá ruce jako symbol jednání. Máme je sepnout k modlitbě a máme jimi konat.

Na říjnovém kněžském dni jsme se společně zabývali otázkou, co udělat, aby naše diecéze měla dostatek rukou k duchovní službě. Z podnětů vyšel požadavek, aby se ve farnostech věnoval čas pravidelné adoraci a modlitbě za povolání. Naše diecéze má momentálně v přípravě ke kněžství pět bohoslovců a tři se na tuto formaci připravují v Teologickém konviktu. Kandidátů stálého jáhenství, které spolu s jejich rodinami vnímám jako velkou naději pro diecézní pastoraci, je v přípravě jedenáct. Prosím nyní všechny, kdo o duchovní službě v církvi uvažují, aby neotáleli s rozhodnutím. Jak říká jeden aforismus: „Bůh často nemá jiné ruce než ty naše.“

Věnujme v nadcházejícím liturgickém roce naše modlitby, čas a rozjímání při adoracích Nejsvětější svátosti oltářní právě úmyslům za nová kněžská a jáhen-ská povolání. Dnešní slavnost Ježíše Krista Krále je historicky spojena s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Proto prosím – zakončeme dnešní bohoslužbu krátkou adorací, v níž zazní i modlitba za nová povolání.

Anglický kardinál, svatý John Henry Newman, kdysi definoval křesťana jako člověka, který vyhlíží Krista. Naší diecézi je třeba těch, kteří nepropadají malo-myslnosti, že světlo na konci tunelu pochází z reflektorů vlaku jedoucího proti nám, ale jsou přesvědčeni, že jde o nadějné světlo Kristovo, a podle toho i jednají.

Žehnám každému z vás.
+ biskup Pavel

 

Modlitba za povolání

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by skrze svátost smíření rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha Svatého a ať v učenlivosti vůči jeho vedení pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(podle papeže Benedikta XVI.)