Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Odpustky pro zemřelé lze získat za splnění obvyklých podmínek:

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, kterým je:

1.11. odpoledne a 2.11. – v kostele
pomodlit se modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci
od 1. 11. do 8.11. – na hřbitově
pomodlit se za zemřelé, třeba jen v duchu
(Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie je takto možné od roku 2020 po dobu 7 let získat plnomocné odpustky už od 25. října, pokud věřící z vážného důvodu nemůže navštívit hřbitov v prvním listopadovém týdnu.)

V jiné dny, nebo pokud chybí plná dispozice (není splněna některá z uvedených podmínek), získává se odpustek částečný.

 

Pro letošní rok byla, podobně jako loni, možnost získání plnomocných odpustků rozšířena na celý měsíc listopad.

a. plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví hřbitov a pomodlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé, spojený obvykle jen s jednotlivými osmi dny od 1. do 8 . listopadu, může být pro užitek věřících přenesen na jiných až osm dnů v rámci měsíce listopadu, které nemusejí následovat bezprostředně za sebou jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat.

b. plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé 2. listopadu může být v případě těch, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím, přenesen nejen na předcházející či následující neděli nebo na slavnost Všech svatých, ale i na jiný den v rámci měsíce listopadu a jednotliví věřící si mohou tento den svobodně vybrat.

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, budou plnomocného odpustku moci dosáhnout za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika), když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé, které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.