Stanovy farní rady římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně

1. Poslání a úkoly farní rady

Farní rada je společenství sloužící farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život věřících pro Boží království.

Farní rada je poradní sbor faráře ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti. Jednotliví členové mohou převzít, jsou-li k tomu pověřeni farářem, spoluodpovědnost za některé úkoly vyplývající z péče o farní společenství.

Podrobná specifikace úkolů a činností farní rady se provádí průběžně na jejích zasedáních a je zachycována v zápisech. Zápisy jsou k dispozici každému farníkovi u faráře.

2. Funkční období

Funkční období farní rady je čtyři roky*. Začíná ustavujícím zasedáním po volbách, na kterých její členové vyjádří podpisem příslušné listiny své přijetí členství ve farní radě a ochotu podílet se na její činnosti i přijmout z ní vyplývající odpovědnost.

Funkční období končí na ustavujícím zasedání po volbách následující farní rady. Na tomto zasedání předá dosavadní farní rada zápisy ze svých jednání nastupující radě, o čemž se společně podepíše zápis.

3. Složení farní rady

Farní rada má celkem 18 členů: 6 z titulu funkce, 6 volených z farnosti a 6 jmenovaných farářem.

Členové z titulu funkce jsou farář, dva kaplani, dva jáhni a jeden zástupce komunity Emmanuel. Komunita působí ve farnosti na základě dekretu diecézního biskupa.

Farní rada může ke svému jednání přizvat i další účastníky ? odborníky na projednávané otázky. Tito nemají hlasovací právo.

4. Vznik a ukončení členství ve farní radě

Členové z titulu funkce získávají své členství ustanovením (dekretem) do příslušné funkce. Členství ukončí ztrátou příslušné funkce (odvoláním, přeložením). Zástupce komunity Emmanuel získává členství písemným ustanovením od představeného komunity, členství ukončuje písemným odvoláním od představeného komunity.

Členové volení získávají své členství zvolením ve volbách. Členství ukončují jednak skončením svého volebního období, jednak písemným vzdáním se členství nebo úmrtím. Po skončení členství voleného člena vzdáním se či úmrtím nastupuje na jeho místo ten z nezvolených kandidátů, kdo ve volbách získal nejvíce hlasů.

Členové jmenovaní získávají své členství písemným jmenováním farářem na začátku funkčního období rady. Členství ukončují jednak koncem volebního období, jednak písemným vzdáním se členství nebo úmrtím, dále pak tím, že jsou písemně odvoláni farářem, a konečně i tím, že povinně nabídnou nově jmenovanému faráři svou rezignaci nejpozději půl roku poté, co se tento ujal duchovní správy. Za každého jmenovaného člena, kterému skončilo členství, jmenuje farář nejpozději do příštího zasedání rady člena nového.

5. Volby

Voleb se může účastnit každý farník starší 18 let. Farníkem je ten, kdo se pravidelně účastní bohoslužeb v kostele sv. Tomáše v Brně. Počet funkčních období, na která může být zvolen, není omezen.

Volby se konají vždy po 4* letech před skončením funkčního období stávající rady. Termín voleb i termín uzávěrky pro návrhy kandidátů do voleb určí farář. Průběh voleb řídí spolu s farářem čtyřčlenná volební komise složená ze zástupců stávající farní rady. Pravidla voleb i stanovené termíny farář včas oznámí v ohláškách i farním časopise.

Kandidáty pro volby (jednoho i více) může navrhovat kterýkoliv farník starší 18 let. Návrhy – jméno a adresa kandidáta – se odevzdávají do určené schránky až do data uzávěrky včetně. Volební komise zajistí zveřejnění jmen a potřebných údajů (foto, věk, povolání, stav) nejpozději 14 dnů před termínem voleb na vývěsce v kostele. Volební komise rovněž připraví v potřebném množství hlasovací lístky se jmény všech kandidátů.

Volby probíhají v neděli. Začínají po večerní mši v sobotu před touto nedělí a končí uzavřením kostela po nedělní večerní mši. Volby probíhají v kostele na stanoveném místě. Každý farník volí osobně v den voleb. Z vážných důvodů si může vyzvednout hlasovací lístek a ihned odevzdat vyplněný u faráře již během týdne před volební nedělí.

Volí se tak, že volič označí nejvíce 6 kandidátů. Volební lístek, na kterém je označeno více než šest jmen, je neplatný.

V pondělí po volební neděli zahájí volební komise sčítání odevzdaných hlasů. Každý, kdo je na lístku označený, získává jeden hlas. Prvních 6, kteří získali nejvíce hlasů, se stávají volenými členy rady. V případě rovnosti hlasů se považují za zvolené všichni kandidáti s týmž počtem hlasů až do naplnění počtu volených členů. Tam, kde je v rovnosti hlasů více kandidátů než možných členů, určí z nich zvolené členy volební komise losem. O výsledku voleb vyhotoví volební komise zápis podepsaný všemi jejími členy, uloží do archivu a zveřejní v nejbližším čísle farního časopisu.

Během následujících dvou týdnů jmenuje farář 6 jmenovaných členů. V neděli po dvou týdnech od voleb pak farář oznámí na vývěsce složení nové farní rady a v ohláškách oznámí termín jejího ustanovujícího zasedání.

6. Způsob práce

Zasedání svolává podle potřeby farář. Ten také řídí její zasedání a určuje pravidla a náplň její práce.

Farář je povinen svolat zasedání rady také tehdy, když o to písemně požádá jedna třetina členů farní rady.

7. Platnost stanov

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením a podpisem nejméně dvou třetin členů první zvolené rady u kostela sv. Tomáše.

Změna platných stanov rady může být provedena pouze na základě souhlasu nejméně dvou třetin členů stávající rady. Tato změna a souhlas s ní musí být vyjádřen písemně.

Změnu stanov rady může provést také diecézní biskup, ať přímo, nebo nařízením zavazujícím obecně všechny farní rady v diecézi, dle příslušných ustanovení norem kanonického práva.

TYTO STANOVY NABYLY PLATNOSTI PODPISEM ČLENŮ PRVNÍ FARNÍ RADY U KOSTELA SV. TOMÁŠE LP 2002.

 

* Na zasedání farní rady dne 8.3.2007 byl odhlasován návrh na prodloužení funkčního období na 5 let.