Ohlášky

Žehnání adventního věnce

V neděli 29.11. – na první adventní neděli můžete během odpoledne (15-17) přinášet do kostela k požehnání své adventní věnce. Za normálních okolností žehná adventní věnec kněz nebo jáhen, ale je také možné uspořádat zahájení adventu v rodině, nejlépe v sobotu před první adventní nedělí večer. Jak na to najdete na stránce liturgie.cz

Více Žehnání adventního věnce

Biskupové vybízejí k postu za ukončení pandemie

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám…

Více Biskupové vybízejí k postu za ukončení pandemie

Zasvěcení Dítěti Ježíš

(Pro modlitbu u jesliček v rodině) Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš,…

Více Zasvěcení Dítěti Ježíš

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

Milé sestry, milí bratři, už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti. I tato doba, ve které padají masky, za kterými ukrýváme realitu svého nitra, se může stát požehnaným časem nového setkání s Ježíšem Kristem a s nadějí, o které sv. Pavel v páté kapitole listu Římanům píše, že nezklame. Děkuji vám všem za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty i obav. Děkuji za vaše…

Více Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

„Dušičkové“ odpustky letos po celý listopad

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad. Možnosti jsou následující: • Když se věřící při návštěvě hřbitova pomodlí za zemřelé. Tato možnost platí od 1. do 8. listopadu (v ČR už od 25.10.) a dalších 8 dní dle vlastní volby až do 30.11.2020. • Při návštěvě kostela nebo kaple kterýkoli den měsíce listopadu, když se věřící pomodlí Modlitbu Páně (Otče náš), Vyznání víry a modlitbu na úmysl Svatého Otce. • Kromě toho senioři, nemocní…

Více „Dušičkové“ odpustky letos po celý listopad

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není…

Více Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Modlitba k blahoslavené sestře Restitutě za ukončení pandemie

29. října 2020 oslavíme dle liturgického kalendáře svátek blahoslavené sestry Restituty Kafkové, brněnské rodačky, můžeme se k ní pří této příležitosti modlit o přímluvu za ukončení pandemie koronaviru. Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu, v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy. Neúnavně sloužila nemocným a slabým a hájila víru a lidskou důstojnost i za cenu pronásledování a ztráty života. Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili a vyznávali, že v kříži je spása, život a naděje. Chraň a posiluj pronásledované a…

Více Modlitba k blahoslavené sestře Restitutě za ukončení pandemie

Dopad vládních opatření z 8. října 2020

Diecézní biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil pro věřící brněnské diecéze až do odvolání dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Dále jsou zrušeny společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob. Pokud jde o naši farnost, BOHOSLUŽBY budou BEZ ÚČASTI VĚŘÍCÍCH. Přenosy bohoslužeb z kostela sv. Tomáše lze sledovat na internetu, od 12.10. budeme takto…

Více Dopad vládních opatření z 8. října 2020

Ohlášky na neděli 11. října 2020

Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Farní kavárna dnes není otevřena. V pondělí je nezávazná památka sv. Radima, biskupa, ve středu je nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka, ve čtvrtek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. V pátek je nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice, a také nezávazná památka svaté Markéty Marie Alacoque, panny. V sobotu je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. Zítřkem vstupují v platnost mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku nebudou v našem…

Více Ohlášky na neděli 11. října 2020

Ohlášky na neděli 4. října 2020

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je památka Panny Marie Růžencové. V úterý bude dětská mše svatá, nebude ale nácvik zpěvu přede mší svatou. Od pondělí do pátku vždy v 17 hodin bude růžencová pobožnost. Připomínáme, že tento týden začíná výuka náboženství na faře, od 15:00 pro starší děti a od 15:50 pro mladší děti. Výuka na faře i na školách by měla i přes mimořádná opatření probíhat normálně, nejedná se o volnočasovou aktivitu. Příští neděle bude…

Více Ohlášky na neděli 4. října 2020